Резултат

Интерактивна книга

Од причина што недостасува доволно едукативен материјал или алатка за здрав начин на живот,постои зголемена потреба за обука за здрав начин на живот кај учениците со посебни потреби за време на пандемијата ширум светот. Во денешно време, каде светот е дигитализиран, а иновативните методи добиваат на популарност, императив е создавање на интерактивна книга која одржува и развива здрав начин на живот, земајќи ги предвид вештините за внимание и времетраењето на овие ученици. Проектот SAHHim има за цел да развие и креира интерактивна дигитална книга како главен резултат.